دپارتمان فوق تخصصی فک و صورت

دکتر مریم سهرابی

  • دکترای دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • بورد تخصصی جراحی دهان و فک و صورت از دانشگاه ازاد تهران
  • فلوشیپ جراحی تومور و سرطان فک وصورت از دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • عضو هیئت علمی دانشگاه